Regulamin Ośrodka Wczasowego Posejdon
Łeba u. Nadmorska 13b

1. Ośrodek świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania bez dodatkowych świadczeń wymaganych w obiektach hotelowych i jest otwarty w oznaczonych terminach 24 godziny na dobę.
2. Domki i pokoje wynajmowane są na doby hotelowe, a doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00 a kończy się o godz. 10.00 dnia następnego.
3. Po przyjeździe do Ośrodka należy okazać ważny dokument tożsamości celem dokonania formalności związanych z meldunkiem, oraz okazać dokument potwierdzający wpłatę stosownej zaliczki na poczet pobytu.
4. Do korzystania z usług na terenie Ośrodka upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja z wniesioną na jej potwierdzenie zaliczką, zgodnie z ustalonymi warunkami rezerwacji wraz uregulowaniem reszty całej brakującej opłaty w dniu przyjazdu w wielkości zadeklarowanego terminu podczas wstępnej rezerwacji.
5. Do ceny pobytu wynikającego z cennika należy uiścić opłaty dodatkowe wynikające z naliczenia podczas meldunku, które nie były wcześniej naliczane min. opłaty miejscowej pobieranej i przekazywanej na konto Gminy, opłaty za psa, kota.
6. Wykonanie usługi polega na przekazaniu czystego i wysprzątanego domku lub pokoju gotowego do użytkowania poprzez przekazanie jednego kompletu kluczy oraz informacji o wyposażeniu wraz ze stanem technicznym pomieszczeń w obecności personelu Ośrodka.
7. Oddanie domku lub pokoju przez klienta w dniu wyjazdu następuje poprzez zgłoszenie tego faktu personelowi Ośrodka, który w obecności użytkownika sprawdzi stan techniczny i wyposażenie wszystkich pomieszczeń i przekaże informacje do administracji Ośrodka celem odbioru kluczy.
8. Wynajmujący nie może udostępnić domku lub pokoju innym osobom niezameldowanym w Ośrodku, nawet jeśli nie upłynął termin za który uiścił należną opłatę.
9. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, rezygnacja z pobytu) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych.
10. Nieuzgodnione z recepcją pozostanie na terenie Ośrodka po godz. 10.00 (ostatniego dnia pobytu) powoduje konieczność opłacenia należności za następną dobę i nie gwarantuje możliwości przedłużenia pobytu.
11. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku lub pokoju należy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka.
12. Uwagi wniesione po zakończeniu świadczenia lub w dniu wyjazdu nie będą rozpatrzone.
13. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania goście Ośrodka ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
14. Szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń lub przekazanego mienia ośrodka, a powstałe z winy korzystających z obiektu rozliczane są na miejscu, tj. podczas pobytu ,w kwocie która wystarczy na pokrycie kosztów eksploatacji, naprawę uszkodzenia lub zakup zniszczonej lub zagubionej rzeczy.
15. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach lub pokojach przedmioty wartościowe i środki pieniężne, dlatego należy zachować należytą staranność związaną z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku lub pokoju.
16. Na terenie Ośrodka należy zachować ciszę nocną w godzinach od 22.00 do 7.00 rano, z wyjątkiem organizowanych przez sam Ośrodek imprez wcześniej zapowiedzianych i ogłoszonych.
17. Osoby zakłócające spokój, porządek lub korzystające z powierzonego mienia w sposób niezgodny z regulaminem w Ośrodku mogą być z niego usunięte bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.
18. W obiekcie zabronione jest:
• zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody personelu Ośrodka (lub w trakcie ciszy nocnej),
• takie zachowanie gości i osób korzystających z usług Ośrodka, które rażąco może zakłócać spokojny pobyt innym gościom.
19. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
• będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
• które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
20. Osoby niebędące klientami Ośrodka nie mogą przebywać na jego terenie, ale dopuszcza się możliwość odwiedzin gości Ośrodka tylko i wyłącznie po zgłoszeniu tego faktu personelowi Ośrodka i otrzymaniu od niego zgody. Jednakże w takim przypadku klient Ośrodka całkowicie odpowiada za wszelkie nieprawidłowości bądź sprawy wynikłe z powodu tych odwiedzin.
21. Zezwolenie na pobyt psów w Ośrodku możliwe jest jedynie po zgłoszeniu tego faktu i otrzymaniu zgody podczas rezerwacji za dodatkową opłatą w kwocie od 13 zł/doba do 22 zł/doba. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień psa, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt na spacery poza teren Ośrodka. Psy należy utrzymywać wyłącznie na smyczy i z kagańcem. Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełna odpowiedzialność.
22. Wjazd i parkowanie dozwolone jest wyłącznie za zgodą personelu Ośrodka w miejscu wyznaczonym do tego celu i wskazanym przez personel Ośrodka. Parking jest niestrzeżony i Ośrodek nie odpowiada za pojazdy zaparkowane na jego terenie oraz nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane przez osoby trzecie lub siły wyższe np.(wiatr, burza, woda, ogień, prąd itp.).Opłata za jedno miejsce parkingowe wynosi 11 zł/doba.
23. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny jako ich opiekunowie bądź rodzice, a także za wszelkie następstwa tych czynów i zaistniałe sytuacje na terenie całego Ośrodka .
24. Pobyt dzieci na placu zabaw dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny jako ich opiekunowie bądź rodzice, a także za wszelkie następstwa tych czynów i zaistniałe sytuacje na terenie placu zabaw i boisku i zobowiązują się przestrzegać wszelkich zasad i regulaminu korzystania z placu zabaw i istniejących tam przyrządów .
25. Istnieje możliwość zakwaterowania dodatkowej osoby w domku lub pokoju powyżej ilości określonej w cenniku, ale tylko po zgłoszeniu tego faktu podczas rezerwacji lub po przybyciu na miejsce personelowi Ośrodka, jednakże rezerwujący ponosi opłatę w wysokości 45zł na dobę, od zgłoszonej dodatkowej osoby, a dzieci zawsze wliczone są do całkowitego obłożenia domków lub pokoi bez względu na wiek.
26. Ośrodek nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych, np. przerwy w dostawie prądu czy wody, bądź braku sygnału TV lub Wi-Fi itp.
27. W przypadku opuszczenia Ośrodka pojazdem po godz. 21.00 i przed 7.00 należy zgłosić ten fakt personelowi Ośrodka.
28. W przypadku rezygnacji z usługi w trakcie jej realizacji Ośrodek nie dokonuje zwrotu jakichkolwiek opłat za poniesione świadczenia.
29. Zabrania się korzystania w domkach z własnych urządzeń elektrycznych, butli gazowych, grilli elektrycznych itp. Lub jakichkolwiek urządzeń dodatkowych ( poza istniejącymi) bez zgody personelu Ośrodka. W przypadku nie zastosowania się do powyższego maja zastosowanie przepisy pkt. 13, 14, 17.
30. Zabrania się rozpalania grilla poza miejscami wyznaczonymi oraz używania środków pirotechnicznych, lampionów szczęścia, petard itp., W przypadku niezastosowania się do powyższego zakazu mogą mieć zastosowanie przepisy z pkt. 13, 14, 17. Wszelkie odpady z domków należy umieszczać jedynie w kontenerach znajdujących się w wyznaczonych miejscach na terenie Ośrodka.
31. Wszelkie odpady mieszane z domków należy umieszczać jedynie w koszach znajdujących się w wyznaczonych miejscach na terenie Ośrodka., a odpady segregowane w wyznaczonych do tego celu kontenerach.
32. W domkach i pokojach obowiązuje całkowity zakaz palenia.
33. Regulamin Ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie:
– na stronie internetowej www.posejdon.pl
– w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta w recepcji Ośrodka.
34. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez kierownictwo i personel Ośrodka i obowiązuje od dnia 1.01.2017 r.
35. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.